เวียดนาม เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกปี ๒๕๖๒

เวียดนาม เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกปี ๒๕๖๒

“รบ.-คณะสงฆ์”เวียดนามเสนอตัว เป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่16 ปี 2562 ผอ.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร

ชมมุ่งมั่นนำพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เป็นฐานความเติบโตทางธุรกิจสร้างสังคมสันติสุข

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2561 ที่นครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)

เปิดเผยว่า ตั้งใจไว้หลายเดือนว่าจะเดินทางมาประเทศเวียดนาม  ประกอบกับคณะสงฆ์เวียดนามกลุ่มใหญ่นำโดยรองพระสังฆราชเวียดนามและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม

เมืองโฮจิมินห์ ได้เดินทางไปพบ ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่มหาจุฬาฯที่ผ่านมา โดยการนำหนังสือของรัฐบาลประเทศเวียดนามและคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามแจ้งแสดงเจตจำนงค์ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 16 

ที่ประเทศเวียดนาม ในปี 2562

ครั้งนั้นได้ปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ภายใต้บันทึกลงนามความร่วมมือที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามร่วมกันประมาณ 10 ปีก่อน จึงเป็นที่มาของการรับนิมนต์เดินทางมาประเทศเวียดนามดังกล่าว

“ผลการดำเนินการครั้งนี้ ในฐานะเลขาธิการกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกได้เข้าพบและรับฟังแนวทางการเตรียมตัวนำเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 16

ที่ประเทศเวียดนาม กับคณะสงฆ์เวียดนามทั้งรองพระสังฆราชและอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสตร์เวียดนาม พระธรรมาจารย์ติช ตริ กวาง รวมถึงรองอธิการบดีและพระสงฆ์ผู้ใหญ่หลายรูป

ก่อนที่คณะสงฆ์เวียดนามจะเดินทางไปร่วมประชุมเพื่อแจ้งความจำนงค์อย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกที่จะประชุมระหว่างวันที่  23-24 กันยายน 2561 ที่มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ช่วงนี้เป็นการจัดทำข้อเสนอเพื่อให้คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกให้ความเห็นชอบต่อไป” พระมหาหรรษา  กล่าวและว่า

ส่วนด้านความร่วมมือด้านการศึกษานั้น ได้เปิดสนามสอบชิงทุน 5 ทุน ที่สนามสอบเมืองโฮจิมินห์สำหรับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษทั้งพระภิกษุ ภิกษุณี และบุคคลทั่วไป ให้มาเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา

ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ผลการดำเนินการมีผู้เข้าสอบชิงทุนประมาณ 30 รูป/คน โดยมีรองอธิการบดีทั้ง 2 รูป คือ ศ.ดร.เลอ มัน ทัต และ ศ.ดร.ติช นัท ตือ ได้ร่วมเป็นพยาน สอบสัมภาษณ์ และข้อเขียน

และได้โรดโชว์วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร  เพื่อให้นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และโท ของปรเทศเวียดนาม ได้เข้าใจและรับทราบการจัดการศึกษาของผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร

ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจมาเรียนในปัจจุบันและอนาคต และได้นำเสนอแง่มุมของมหาจุฬาฯ แก่นิสิตและคณาจารย์ในหอประชุมใหญ่ ราว 2,500 รูป/คน เป็นที่น่าสังเกตว่า จากข้อมูลเชิงลึกนั้น

คณะสงฆ์ประเทศเวียดนามส่วนใหญ่จะส่งไปเรียนที่ประเทศศรีลังกา อินเดีย และพม่ามากกว่าประเทศไทย สาเหตุมาจากตัวแปรที่น่าสนใจหลายประการ ซึ่งจะนำไปวางแผนการทำงานต่อไป

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กล่าวด้วยว่า สิ่งที่น่าสนใจ คือ ได้สังเกตเห็นพระภิกษุและภิกษุณีรุ่นใหม่ของเวียดนาม มุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาทั้งปริยัติ และปฏิบัติอย่างแข็งขัน

อีกทั้งมีศักยภาพในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างคล่องแคล้ว เชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นี้ การศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามทั้งในระดับชาติและนานาชาติจะมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เพราะขณะนี้คณะกำลังเตรียมบุคลากรและเตรียมสถานที่รองรับการศึกษาทุกระดับ และกำลังนำพระพุทธศาสนาไปเชื่อมกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อตอบโจทย์ของสังคมประเทศเวียดนามที่กำลังเจริญเติบโตทางธุรกิจ

เพื่อให้สังคมสามารถมีความสุข และอยู่ร่วมกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างประสานสอดคล้องต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *